Tvornie

DOHOVOR

 

o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona, s ručením obmedzeným

 

Subjekty z členských štátov Európskej únie pripájajúce sa k tejto dohode (ďalej: členovia) v záujme založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona, s ručením obmedzeným

odvolávajúc sa na jednotlivé zásady preambuly Rímskej zmluvy z roku 1957;
odvolávajúc sa na Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a orgánmi prijatý 21. mája 1980 v Madride, ako aj na jeho doplňujúce protokoly;
odvolávajúc sa na Zmluvu o Európskej únii (Maastrichtskú zmluvu) podpísanú 7. februára 1992;
s ohľadom na vyhlásenie prijaté na schôdzi Európskych regiónov v roku 1999 v Baseli;
s ohľadom na strategické ciele prijaté na mimoriadnom zasadaní Európskej rady v roku 2000 v Lisabone; 
s ohľadom na strategické ciele prijaté na zasadaní Európskej rady v roku 2001 v Göteborgu;
s ohľadom na aktuálne otázky v oblasti ochrany životného prostredia, zásobovania energiou, sociálno-hospodárske otázky, produkciu a zásobovanie potravinami v Podunajsku a na dôležitosť upevňovania vzájomnej spolupráce v tomto regióne;
s ohľadom na záverečné vyhlásenie prijaté dňa 6. mája 2009 v meste Ulm, ktoré položilo základy pre vytvorenie stratégie týkajúcej sa podunajských štátov, tzv.; Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť;
odvolávajúc sa na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1082/2006 o  Európskom zoskupení územnej spolupráce prijaté Európskym parlamentom a Radou (ES) dňa  5. júla 2006 (ďalej len: Nariadenie);
odvolávajúc sa na zákon maďarského parlamentu č. XCIX. z roku 2007 o zoskupení európskej územnej spolupráce (ďalej: zákon), ako na maďarskú národnú právnu normu obsahujúcu ustanovenia potrebné k výkonu nariadenia č. 1082/2006 (ES), ako aj na ďalšie nariadenia s touto právnou normou súvisiace;
poukazujúc na dôležitosť udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja generovaného Európskymi zoskupeniami územnej spolupráce;
v presvedčení, že uskutočnenie Dohovoru prispeje k rozvoju slovensko-maďarskej spolupráce, a tým aj k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
sa dohodli na nasledovnom:

 

na stiahnutie

STANOVY EZÚS

 

Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona, s ručením obmedzeným

Podpísaní zakladajúci členovia
odvolávajúc sa na ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) prijaté dňa 5. júla 2006 č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (ďalej: Nariadenie) a zákona maďarského parlamentu schválený dňa 25. júna 2007 č. XCIX. z roku 2007 o zoskupení európskej územnej spolupráce (ďalej: Zákon), a so zreteľom na zmluvy, stanovy, zápisnice, vyhlásenie a ciele obsiahnuté v preambule Dohovoru o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona, s ručením obmedzeným (ďalej: Dohovor), touto cestou zakladajú neziskovú hospodársku organizáciu s právnou subjektivitou za nasledujúcich podmienok:
Článok I.
NÁZOV, SÍDLO A ÚZEMIE ZOSKUPENIA

1. Názov Zoskupenia: - úplný názov v maďarskom jazyku: Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, skrátený názov: Arrabona EGTC; - úplný názov v slovenskom jazyku: Európske zoskupenie územnej spolupráce Arrabona, s ručením obmedzeným, skrátený názov: Arrabona EZÚS; - v anglickom jazyku: Arrabona European Grouping of Territorial Cooperation Limited Liability, skrátený názov: Arrabona EGTC;

na stiahnutie